POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Poniższy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem w rozumieniu art.384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów SPORT PLANETA – zwanego dalej Klubem, mieszczącego się w Miłoszycach przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 1.
2. Klientem Klubu jest każda osoba przebywająca na terenie Klubu na podstawie zakupu wejścia jednorazowego, karnetu, lub innych usług oferowanych przez Klub.
3. Ceny wszystkich usług, zniżek oraz innych opłat reguluje aktualny cennik. Promocje nie mogą być łączone.

§2

1. Z usług Klubu korzystają Klienci zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Kupując wejście jednorazowe lub karnet Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się na jego warunki.
3. Klient korzystający z usług Klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie Klubu wynikające ze złego stanu zdrowia, niewłaściwej obsługi sprzętu, wykonywaniu ćwiczeń wbrew zaleceniom trenerów, instruktorów i obsługi Klubu.
5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do regulaminu.
6. Faktury VAT są wystawianie na życzenie Klienta w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi na podstawie paragonu.
7. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany zasad regulaminu i wysokości opłat. Każda zmiana regulaminu lub opłat będzie ogłoszona w recepcji Klubu.
8. Wszystkie uwagi dotyczące pracy Klubu jak również propozycje nowych form zajęć mogą być składane pisemnie lub ustnie do pracowników recepcji.

KARNETY
§3

1. Karnety Klubu wystawiane są na czas określony. Karnet jest ważny 30 dni kalendarzowych (z pominięciem świąt) od daty pierwszego wejścia.
2. Niewykorzystany w okresie swojej ważności karnet OPEN przepada i nie stanowi podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużania jego okresu ważności.
3. Niewykorzystane wejścia w karnecie na oznaczoną ilość wejść mogą przejść na kolejny miesiąc pod warunkiem, że nowy karnet zostanie wykupiony co najmniej 7 dni wcześniej przed końcem okresu ważności niewykorzystanego karnetu.
4. Karnety wykupione w cenie promocyjnej nie podlegają przedłużeniu bez względu na przyczynę nieobecności.
5. Klient, który zapisze się na trening fitness i nie odwoła swojej nieobecności na tych zajęciach będzie miał każdorazowo skrócony karnet o jeden dzień w przypadku karnetów OPEN lub anulowane jedno wejście w przypadku karnetów na oznaczoną ilość wejść.
6. Klienci korzystający z kart typu Benefit, Fitprofit, OK System po słownym upomnieniu przy nieodwoływanych zajęciach otrzymają blokadę systemu rezerwacji zajęć na okres 2 tygodni.
7. Karnet, ma charakter imienny i nie może być odstępowany innym osobom. Uprawnienia płynące z karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
8. Klienci są zobowiązani do rejestrowania wejścia w recepcji klubu za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu.
9. Wykupionych karnetów z grupy OPEN nie można odstępować innym osobom.
10. W Klubie honorujemy karty MULTISPORT, FITPROFIT, FITFLEX, OK. SYSTEM– przy wizycie wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU
§4

1. Na terenie Klubu mogą przebywać osoby, które wniosły opłatę za korzystanie z usług Klubu lub posiadają imienne karty OK System, Benefit System, FitProfit i inne wydane na podstawie wzajemnie podpisanych umów.
2. Klient może dokonywać rezerwacji zajęć:
• Osobiście w recepcji Klubu;
• Telefonicznie lub przez Strefę Klienta.
Rezerwację można odwołać najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, a zajęcia poranne do godziny 19 dnia poprzedniego.
Nieodwołane zajęcia uznaje się za wykorzystane.
3. Każdy Klient zobowiązany jest spożywać produkty spożywcze (za wyjątkiem wody i napoi izotonicznych) tylko w miejscach do tego przeznaczonych (bar przy recepcji).
4. Klienci trenują i uczestniczą w zajęciach oferowanych przez Klub oraz używają wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.
5. Wszystkie urządzenia, wyposażenie i pomieszczenia w Klubie powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Klienci korzystający z usług Klubu zobowiązani są do używania obuwia zmiennego, innego od tego, w którym przybyli do Klubu.
7. Klienci Klubu są zobowiązani do ćwiczenia w odpowiednich strojach treningowych – zabrania się treningu np. bez koszulki, w klapkach lub bez obuwia.
8. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pomieszczeniach sanitarnych, siłowni oraz poszanowania wyposażenia i urządzeń Klubu.
9. Na terenie klubu obowiązuje zakaz wnoszenia toreb na sale treningowe i siłownie.
10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki mające miejsce na jego terenie, oraz jakąkolwiek stratę ubrań, rzeczy wartościowych itd. wynikających z zaniedbania Klienta.
11. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym pisemnym lub ustnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zwrotu za niewykorzystane wejścia czy niewykorzystany karnet.
12. Klient, który traci status członka Klubu nie może korzystać z usług Sport Planeta.
13. Na terenie i w obrębie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania: alkoholu, sterydów i narkotyków oraz innych specyfików zakazanych przez polskie prawo. Zabrania się również używania słów i wyrażeń uznawanych potocznie za obraźliwe i wulgarne.

§5

1. Klient jest zobowiązany zamknąć na klucz wszystkie swoje rzeczy w szafce do której otrzymał kluczyk podczas rejestracji w recepcji Klubu.
2. Przechowywanie w szafkach po zamknięciu Klubu jakichkolwiek przedmiotów jest zabronione. Rzeczy pozostawione na noc będą deponowane przez siedem dni. Po tym terminie zostaną uznane za porzucone.
3. W przypadku zgubienia kluczyka pobrana zostanie opłata 40 zł.

ZAJĘCIA GRUPOWE
§6

1. Klient jest zobowiązany stawić się na zajęcia punktualnie – osoby spóźnione ze względu na ich bezpieczeństwo mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia w trakcie ich trwania nawet jeśli były wcześniej na nie zapisane.
2. Klub zastrzega sobie prawo do prowadzenia zapisów na zajęcia grupowe oraz wskazania terminu i sposobu dokonywania takich zapisów.
3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć fitness w przypadku gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 5 osób.
4. Klient uczestniczący w zajęciach jest zobowiązany przestrzegać wskazówek instruktora i stosować się do jego uwag.
5. Klient jest zobowiązany poinformować instruktora przed rozpoczęciem zajęć o wszystkich ewentualnych ograniczeniach zdrowotnych i/lub kontuzjach.
6. W szczególnych przypadkach instruktor ma prawo nie wyrazić zgody na udział Klienta w zajęciach. W szczególności do przypadków takich należą:
• Brak odpowiedniego stroju lub obuwia
• Spóźnienie zagrażające powstaniu kontuzji
• Niedopasowanie poziomu zaawansowania uczestnika do rodzaju zajęć
• Zachowanie zagrażające zdrowiu lub zakłócające trening innym osobom.
7. Klienci zobowiązani są do korzystania z własnego ręcznika podczas zajęć oraz dbanie o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem Klubu.
8. Wszelkie uszkodzenia powinny być natychmiast zgłoszone w recepcji.
9. Po każdym ćwiczeniu Klient zobowiązany jest odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce oraz wyczyścić urządzenie, z którego korzystał.
10. Podczas uczestnictwa w zajęciach obowiązuje zakaz żucia gumy, noszenia dużej, zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii, wnoszenia napojów w kubkach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE
§7

1. Korzystanie z usług SPORT PLANETY jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki Prywatności. Klub SPORT PLANETA szanuje prawo swoich Klientów do prywatności- stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.
2. Klub SPORT PLANETA przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie w celu realizacji usług Klubu. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
3. SPORT PLANETA może zbierać i przetwarzać dane osobowe klientów, w celu rejestracji klienta, realizacji świadczonych usług, rezerwacji zajęć i treningów personalnych , w celach marketingowych, w celu przesyłania własnych informacji handlowych.
4. Klub nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8

1. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć, instruktorów, cen karnetów, regulaminie oraz godzin otwarcia Klubu w związku z naprawami, konserwacją lub z okazji niektórych dni świątecznych.
2. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta.
3. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć klubu maja zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celach informacyjnych o Klubie. Wykorzystywanie przez osoby trzecie bez zgodny dyrekcji zdjęć klubu jest zabronione.
4. Bez uprzedniej zgody kierownictwa, na terenie Klubu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych oraz akwizycji.
5. Umieszczanie reklam oraz wszelka działalność o charakterze promocyjnym możliwa jest tylko za zgoda kierownictwa Klubu.
6. Regulamin jest dostępny do wiadomości Klientów w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.
7. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji Klubu. Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.